Zing Radio

Nhạc Cụ Dân Tộc

Quan tâm 255

Nhạc Cụ Dân Tộc

Nhạc Cụ Dân Tộc

Nhạc Cụ Dân Tộc được xem là một kho tàng nhạc cụ cổ truyền hết sức phong phú và đa dạng của Việt Nam. Kho tàng ấy được hình thành trong suốt hành trình cuộc sống và chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Có những nhạc cụ được sáng tạo tại chỗ có tính đặc trưng bản địa, có những nhạc cụ được du nhập từ nhiều đường khác nhau nhưng đã được dân tộc hóa, bản địa hóa cho phù hợp với nhạc ngữ, với thẩm mỹ âm nhạc Việt Nam. Tổng cộng có đến vài trǎm chi loài nhạc cụ khác nhau.

Xem thêm
Thực hiện bởi:

Bình luận